Block

Quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR) là ưu tiên chiến lược của ngành lâm nghiệp Việt Nam, được khẳng định trong Luật Lâm nghiệp 2017 và Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quản lý rừng bền vững hướng đến phát triển rừng đảm bảo sự bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội. Một trong các yếu tố then chốt trong thực hiện quản lý rừng bền vững là các chủ rừng và các bên liên quan cần có đủ năng lực và kiến thức để đáp ứng các yêu cầu về quản lý rừng bền vững.

Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR cung cấp dịch vụ đào tạo và xây dựng năng lực theo các lĩnh vực chuyên môn sâu phục vụ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Tin tức

Bản tin số 2/2020

Bản tin số 02 năm 2020 Bản tin số 02 năm 2020 của Trung tâm Đào tạo Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Bản tin số 2 của Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR sẽ giới

Xem thêm »

Thông báo

Block

Quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR) là ưu tiên chiến lược của ngành lâm nghiệp Việt Nam, được khẳng định trong Luật Lâm nghiệp 2017 và Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quản lý rừng bền vững hướng đến phát triển rừng đảm bảo sự bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội. Một trong các yếu tố then chốt trong thực hiện quản lý rừng bền vững là các chủ rừng và các bên liên quan cần có đủ năng lực và kiến thức để đáp ứng các yêu cầu về quản lý rừng bền vững.

Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR cung cấp dịch vụ đào tạo và xây dựng năng lực theo các lĩnh vực chuyên môn sâu phục vụ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Block

Quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR) là ưu tiên chiến lược của ngành lâm nghiệp Việt Nam, được khẳng định trong Luật Lâm nghiệp 2017 và Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quản lý rừng bền vững hướng đến phát triển rừng đảm bảo sự bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội. Một trong các yếu tố then chốt trong thực hiện quản lý rừng bền vững là các chủ rừng và các bên liên quan cần có đủ năng lực và kiến thức để đáp ứng các yêu cầu về quản lý rừng bền vững.

Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR cung cấp dịch vụ đào tạo và xây dựng năng lực theo các lĩnh vực chuyên môn sâu phục vụ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Tổng quan chương trình

Chứng chỉ rừng

Quản lý TNR và sử dụng đất

Môi trường và ĐDSH

Xã hội

Kỹ thuật

Lập kế hoạch QLR bền vững

Giám sát và đánh giá

Tin tức

Bản tin số 2/2020

Bản tin số 02 năm 2020 Bản tin số 02 năm 2020 của Trung tâm Đào tạo Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Bản tin số 2 của Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR sẽ giới

Xem thêm »

Thông báo

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng