Dòng chuyên gia về chứng chỉ rừng

Môn học này cung cấp thông tin tổng quan và kiến thức chung về QLRBV và CCR. Các học viên cần được trang bị kiến thức chung về khái niệm QLRBV và CCR, khung pháp lý và bối cảnh pháp lý quốc tế và Việt Nam có liên quan. Thông tin về hiện trạng, cơ hội và thách thức của việc triển khai QLRBV và CCR, và kiến thức chung về vai trò và chức năng của rừng đối với việc ra quyết định và lập kế hoạch. Các nội dung chính gồm:

 • Giới thiệu về QLRBV; các nguyên tắc sinh thái, kinh tế và xã hội trong quản lý rừng;
 • Giới thiệu CCR và các hệ thống CCR.
 • Khung pháp lý quốc tế có liên quan (ILO, CBD, Stochkhom, CITES…) và quy định pháp luật của Việt Nam về QLRBV và CCR.
 • Thực trạng, cơ hội và thách thức trong bối cảnh hiện tại và nhiệm vụ cho các nhà quản lý rừng.

Cung cấp kiến thức về phương pháp EIA trong các hoạt động lâm nghiệp. Mục tiêu của EIA là xác định tác động tiêu cực tiềm tàng của các hoạt động lâm nghiệp đối với môi trường cũng như đa dạng sinh học và đề xuất các giải pháp phù hợp để giảm thiểu các tác động. Môn học nên bao gồm các chủ đề sau:

 • Yêu cầu của EIA;
 • Xác định các hoạt động lâm nghiệp có thể ảnh hưởng đến môi trường và đa dạng sinh học / HCVF;
 • Phương pháp EIA;
 • Phân tích dữ liệu và giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực;
 • Các giải pháp lồng ghép trong kế hoạch QLRBV;
 • Thực hiện các giải pháp;
 • Giám sát việc thực hiện;
 • Lập báo cáo EIA trong thực hiện phương án QLRBV;
 • Thực hành trên hiện trường về kỹ thuật EIA bởi một số hoạt động lâm nghiệp như vườn ươm, chuẩn bị hiện trường trồng rừng, khai thác gỗ…

Cung cấp kiến thức về quan hệ với cộng đồng bao gồm đánh giá tác động của các hoạt động lâm nghiệp tới cộng đồng, chia sẻ lợi ích, giải quyết mâu thuẫn. Các nội dung gồm:

 • Xác định các cộng đồng địa phương và các bên liên quan ở các khu vực xung quanh và lợi ích có liên quan của họ;
 • Phương pháp đánh giá tác động xã hội (SIA);
 • Chia sẻ lợi ích giữa đơn vị quản lý rừng và cộng đồng;
 • Xung đột tiềm tàng nảy sinh từ các hoạt động lâm nghiệp (như xây dựng và sử dụng đường, quyền sử dụng đất, sử dụng nước) và các giải pháp giảm thiểu xung đột;
 • Phương pháp tham vấn các bên liên quan khi tiến hành EIA và SIA;
 • Thực hành EIA và SIA.

Cung cấp kiến thức về các công ước của ILO và pháp luật lao động của Việt Nam liên quan đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho người lao động làm việc trong ngành lâm nghiệp:

 • Các quy định về an toàn lao động liên quan đến hoạt động lâm nghiệp;
 • Đánh giá rủi ro liên quan đến các hoạt động khác nhau (an toàn lao động & sức khỏe trong công tác Lâm nghiệp)
 • An toàn lao động trong các hoạt động lâm nghiệp bao gồm: sản xuất cây giống, trồng rừng, khai thác gỗ, vận chuyển gỗ, chế biến gỗ…;
 • Kỹ thuật sơ cứu tại hiện trường khi có tai nạn;
 • Sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trong hoạt động lâm nghiệp

Môn học cung cấp thông tin và kiến thức về xây dựng kế hoạch quản lý rừng phục vụ xây dựng phương án QLRBV phù hợp với các quy định pháp luật. Nội dung môn học bao gồm:

 • Mục tiêu của xây dựng phương án QLRBV;
 • Quy định về xây dựng phương án QLRBV (Thông tư số 28/2018 của Bộ NN & PTNT);
 • Dữ liệu cần thiết để lập kế hoạch và xây dựng phương án QLRBV;
 • Tham vấn các bên liên quan trong xây dựng phương án QLRBV;
 • Các hoạt động lâm nghiệp được xác định trong phương án QLRBV;
 • Tính toán lượng gỗ và lâm sản khai thác;
 • Tính toán kinh phí;
 • Đánh giá và quản lý rủi ro;
 • Trình tự thủ tục phê duyệt phương án QLRBV;
 • Thực hiện phương án QLRBV;

Cung cấp kiến thức về lập kế hoạch M&E, kỹ thuật M&E phục vụ cho việc xây dựng, điều chỉnh và giám sát thực hiện phương án QLRBV. M&E phải bao gồm tất cả các hoạt động và các khía cạnh, kể cả là chuỗi hành trình sản phẩm (CoC). Nội dung môn học bao gồm các chủ đề sau:

 • Yêu cầu về M&E;
 • Định nghĩa / xác định các chỉ số;
 • Lập kế hoạch M&E;
 • Phương pháp và công cụ thu thập dữ liệu;
 • Phân tích dữ liệu (đánh giá);
 • Lồng ghép kết quả M&E trong việc điều chỉnh, cập nhật kế hoạch;
 • Công khai kết quả M&E;
 • Làm bài tập và thực hành trên hiện trường về M&E thực hiện phương án QLRBV.

Cung cấp kiến thức và thông tin về CCR và một số hệ thống CCR quan trọng như FSC, PEFC, cụ thể như sau:

 • Giới thiệu chung về CCR (bối cảnh, lịch sử phát triển, lợi ích, cấu trúc hệ thống CCR…);
 • Giới thiệu các hệ thống CCR như PEFC, FSC và hệ thống quốc gia bao gồm các bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FM), chuỗi hành trình sản phẩm (CoC), tiêu chuẩn chứng chỉ nhóm (FM và CoC);
 • Quy trình cấp chứng chỉ;
 • Phí cấp chứng chỉ;
 • Kỹ thuật đánh giá, báo cáo chứng chỉ, báo cáo giải trình, yêu cầu hành động khắc phục (CAR);
 • Đánh giá tác động môi trường & đánh giá tác động xã hội (EIA & SIA), đánh giá rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF), tham vấn các bên liên quan
 • Các lỗi không tuân thủ phổ biến phát hiện trong quá trình đánh giá cấp chứng chỉ tại Việt Nam; kinh nghiệm sửa lỗi và đóng lỗi;
 • Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (CoC).
 • Khảo sát và thực hành (một số hoạt động của kiểm toán viên, các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, đánh giá tác động môi trường).

Cung cấp kiến thức về các yêu cầu, nội dung và cách phát triển QMB, bao gồm tất cả các hướng dẫn và quy trình cần thiết cho thực hiện QLRBV và CCR. Môn học bao gồm các chủ đề sau:

 • Yêu cầu của QMB;
 • Khuôn khổ pháp lý và quy định nội bộ của chủ rừng;
 • Quy trình quản lý và phân công trách nhiệm;
 • Quy trình kỹ thuật: Điều tra kiểm kê rừng, khảo sát động thực vật hoang dã; đánh giá tác động môi trường (EIA); đánh giá tác động xã hội (SIA); xây dựng bản đồ, khảo sát sử dụng đất, lập bản đồ chức năng rừng; HCVF, khai thác giảm thiểu tác động, thiết kế khai thác, kỹ thuật lâm sinh, sản xuất cây giống, xây dựng và bảo trì đường bộ; CITES, quản lý chất thải…;
 • Các quy trình khác: Tham vấn các bên liên quan, an toàn lao động, quan hệ cộng đồng, lập và điều chỉnh kế hoạch, đào tạo, chuỗi hành trình sản phẩm (CoC), bán gỗ, quản lý và lưu trữ hồ sơ…
 • Điều chỉnh và cập nhật quy trình.

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng