Dòng chuyên gia xã hội

Môn học này cung cấp thông tin tổng quan và kiến thức chung về QLRBV và CCR. Các học viên cần được trang bị kiến thức chung về khái niệm QLRBV và CCR, khung pháp lý và bối cảnh pháp lý quốc tế và Việt Nam có liên quan. Thông tin về hiện trạng, cơ hội và thách thức của việc triển khai QLRBV và CCR, và kiến thức chung về vai trò và chức năng của rừng đối với việc ra quyết định và lập kế hoạch. Các nội dung chính gồm:

 • Giới thiệu về QLRBV; các nguyên tắc sinh thái, kinh tế và xã hội trong quản lý rừng;
 • Giới thiệu CCR và các hệ thống CCR.
 • Khung pháp lý quốc tế có liên quan (ILO, CBD, Stochkhom, CITES…) và quy định pháp luật của Việt Nam về QLRBV và CCR.
 • Thực trạng, cơ hội và thách thức trong bối cảnh hiện tại và nhiệm vụ cho các nhà quản lý rừng.

Cung cấp kiến thức về quan hệ với cộng đồng bao gồm đánh giá tác động của các hoạt động lâm nghiệp tới cộng đồng, chia sẻ lợi ích, giải quyết mâu thuẫn. Các nội dung gồm:

 • Xác định các cộng đồng địa phương và các bên liên quan ở các khu vực xung quanh và lợi ích có liên quan của họ;
 • Phương pháp đánh giá tác động xã hội (SIA);
 • Chia sẻ lợi ích giữa đơn vị quản lý rừng và cộng đồng;
 • Xung đột tiềm tàng nảy sinh từ các hoạt động lâm nghiệp (như xây dựng và sử dụng đường, quyền sử dụng đất, sử dụng nước) và các giải pháp giảm thiểu xung đột;
 • Phương pháp tham vấn các bên liên quan khi tiến hành EIA và SIA;
 • Thực hành EIA và SIA.

Môn học này cung cấp thông tin tổng quan và kiến thức chung về QLRBV và CCR. Các học viên cần được trang bị kiến thức chung về khái niệm QLRBV và CCR, khung pháp lý và bối cảnh pháp lý quốc tế và Việt Nam có liên quan. Thông tin về hiện trạng, cơ hội và thách thức của việc triển khai QLRBV và CCR, và kiến thức chung về vai trò và chức năng của rừng đối với việc ra quyết định và lập kế hoạch. Các nội dung chính gồm:

 • Giới thiệu về QLRBV; các nguyên tắc sinh thái, kinh tế và xã hội trong quản lý rừng;
 • Giới thiệu CCR và các hệ thống CCR.
 • Khung pháp lý quốc tế có liên quan (ILO, CBD, Stochkhom, CITES…) và quy định pháp luật của Việt Nam về QLRBV và CCR.
 • Thực trạng, cơ hội và thách thức trong bối cảnh hiện tại và nhiệm vụ cho các nhà quản lý rừng.

Cung cấp kiến thức về lập kế hoạch M&E, kỹ thuật M&E phục vụ cho việc xây dựng, điều chỉnh và giám sát thực hiện phương án QLRBV. M&E phải bao gồm tất cả các hoạt động và các khía cạnh, kể cả là chuỗi hành trình sản phẩm (CoC). Nội dung môn học bao gồm các chủ đề sau:

 • Yêu cầu về M&E;
 • Định nghĩa / xác định các chỉ số;
 • Lập kế hoạch M&E;
 • Phương pháp và công cụ thu thập dữ liệu;
 • Phân tích dữ liệu (đánh giá);
 • Lồng ghép kết quả M&E trong việc điều chỉnh, cập nhật kế hoạch;
 • Công khai kết quả M&E;
 • Làm bài tập và thực hành trên hiện trường về M&E thực hiện phương án QLRBV.

Cung cấp kiến thức và thông tin về CCR và một số hệ thống CCR quan trọng như FSC, PEFC, cụ thể như sau:

 • Giới thiệu chung về CCR (bối cảnh, lịch sử phát triển, lợi ích, cấu trúc hệ thống CCR…);
 • Giới thiệu các hệ thống CCR như PEFC, FSC và hệ thống quốc gia bao gồm các bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FM), chuỗi hành trình sản phẩm (CoC), tiêu chuẩn chứng chỉ nhóm (FM và CoC);
 • Quy trình cấp chứng chỉ;
 • Phí cấp chứng chỉ;
 • Kỹ thuật đánh giá, báo cáo chứng chỉ, báo cáo giải trình, yêu cầu hành động khắc phục (CAR);
 • Đánh giá tác động môi trường & đánh giá tác động xã hội (EIA & SIA), đánh giá rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF), tham vấn các bên liên quan
 • Các lỗi không tuân thủ phổ biến phát hiện trong quá trình đánh giá cấp chứng chỉ tại Việt Nam; kinh nghiệm sửa lỗi và đóng lỗi;
 • Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (CoC).
 • Khảo sát và thực hành (một số hoạt động của kiểm toán viên, các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, đánh giá tác động môi trường).

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng