Bản tin số 01 năm 2019

1. Lời nói đầu 2. Hình thành và thành lập Trung tâm đào tạo Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng 3. Khai thác, giảm thiểu tác động (RIL) - Hoạt động quan trọng trong quản lý rừng bền vững 4. Một số kết quả về phát triển giống phục vụ trồng rừng các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ 5. Kết quả đạt được ban đầu của Trung tâm

File Type: pdf
Categories: Báo cáo, Ấn phẩm, Bản tin
Tags: 2019

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng