ThS. Nguyễn Thị Kim Vui

Chuyên gia Quản lý rừng

  • Nghiên cứu viên thuộc Bộ môn Nghiên cứu Lâm sinh.
  • Giảng viên Quan hệ cộng đồng; phòng trừ sâu bệnh hại.
  • Thạc sĩ Lâm nghiệp;
  • Có 5 năm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp. Tham gia thực hiện các đề tài, dự án KHCN các cấp;

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng