TS. Nguyễn Thị Liệu

Chuyên gia Chứng chỉ rừng

  • Phó giám đốc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ.
  • Giám đốc Trung tâm Đào tạo QLRBV và CCR.
  • Điều phối viên – Giảng viên Chứng chỉ rừng.
  • Tiến sỹ chuyên ngành Lâm sinh. Nghiên cứu viên chính.
  • Có 26 năm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp. Là chủ nhiệm Đề tài KHCN cấp bộ và cấp cơ sở; chủ nhiệm các dự án khuyến nông. Đã được đào tạo để trở thành đánh giá viên về chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) của Chương trình Hỗ trợ chứng chỉ rừng quốc tế (PEFC) và
  • tham gia làm tư vấn cho các dự án về CCR.

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng