Thông báo về Tập huấn dành cho các Chuyên gia đánh giá và Kiểm toán viên thực hiện các Dịch vụ cấp Chứng chỉ rừng ở Việt Nam từ ngày 22-25/11/2021

Tập huấn dành cho các Chuyên gia đánh giá và Kiểm toán viên thực hiện các Dịch vụ cấp Chứng chỉ rừng ở Việt Nam

Thời gian: từ ngày 22-25/11/2021

Hình thức: Học online

Đăng ký: huyentrangvfco

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng