Mở 5 lớp đào tạo Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng năm 2021

Thực hiện kế hoạch năm 2021 của Dự án ““Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và chủ rừng quy mô nhỏ ở Việt Nam”  Trung tâm đào tạo Quản lý rừng Bền Vững và Chứng chỉ rừng dự kiến sẽ mở mới 05 lớp tập huấn về QLRBV và CCR với thời gian từ 3 ngày đến 5 ngày/lớp vào tháng 10 và 11 năm 2021, mỗi lớp không quá 15 học viên.

Địa điểm: Lớp tập huấn được tổ chực tại trụ sở và hiện trường rừng nghiên cứu của Trung tâm Đào tạo tại TP Đông Hà, có thể chuyển qua hình thức trực tuyến nếu dịch Covid phức tạp.

Nội dung 05 lớp bao gồm:

  1. Kỹ thuật Lâm sinh cho rừng trồng
  2. Quản lý và sản xuất cây giống
  3. Đánh giá tác động môi trường và xã hội
  4. Khai thác Lâm sản ngoài gỗ bền vững
  5. Khắc phục lỗi trong chứng chỉ rừng

Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật các công ty Lâm nghiệp, Hộ gia đình sản xuất cây giống, HTX Lâm nghiệp

Kinh phí cho các lớp tập huấn được hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước, và các nguồn đóng góp khác.

Các cá nhân, đơn vị đăng ký tham gia vui lòng liên hệ:

Số điện thoại: 0914.628.246; Email: tcsfm.edu@gmail.com

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng