ThS. Lê Công Định

Chuyên gia Bảo tồn Đa dạng sinh học

  • Nghiên cứu viên thuộc Bộ môn Nghiên cứu Lâm sinh
  • Điều phối viên khóa Kỹ thuật – Giảng viên Bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH; khai thác giảm thiểu tác động.
  • Thạc sĩ Lâm nghiệp
  • Có 14 năm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp. Là chủ nhiệm Đề tài KHCN cấp cơ sở, tham gia thực hiện các Đề tài, dự án KHCN các cấp.

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng