Thông báo tuyển dụng chuyên gia Đào tạo ToT về Công cụ Báo cáo và Giám sát Không gian (SMART)

Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến
cho các công ty lâm nghiệp và và các chủ rừng có quy mô nhỏ ở việt nam (PSFM II)” đang được triển khai thực hiện theo quyết định phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 4441 /QĐ-BNN-HTQT vào ngày 5/11/2021

Như đã nêu ở ToR, PSFM 2 đang tuyển chuyên gia cho vị trí tư vấn sau: Tư vấn ngắn hạn quốc gia về Đào tạo ToT về Công cụ Báo cáo và Giám sát Không gian (SMART).

Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn là nâng cao năng lực cho các giảng viên của Trung tâm Đào tạo về SMART thông qua cách tiếp cận đào tạo ToT và kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng phương pháp SMART tại một khu rừng cộng đồng được lựa chọn ở tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng các hoạt động, tuần tra thực thi pháp luật và giám sát đa dạng sinh học.

Thời hạn nộp hồ sơ (Gồm Thư bày tỏ quan tâm, Bản Sơ yếu lý lịch, và Phương án thực hiện nhiệu vụ tư vấn (nếu có)) cho vị trí chuyên gia tư vấn nêu trên là 17:00 ngày 11/07/2022. Các ứng viên xin gửi hồ sơ tới địa chỉ sau: thi.nhi.ho@dfs-online.de

Đường link tải thông tin và mẫu Sơ yếu lý lịch:

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng