Bản tin số 02 năm 2020

1. Lời nói đầu 2. Các khóa đào tạo, tập huấn tại trung tâm 3. Tập huấn "Xây dựng phương án quản lý…

Báo cáo đánh giá tiềm năng và đề xuất ý tưởng về phát triển Du lịch tại khu vực rừng thuộc Lâm trường Trường Sơn và vùng lân cận

Giới thiệu chương trình đào tạo quản lý rừng bền vững

Bản tin số 01 năm 2019

1. Lời nói đầu 2. Hình thành và thành lập Trung tâm đào tạo Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng…

Báo cáo số 14: Kế hoạch kinh doanh của Lâm trường Trường Sơn 2018 – 2020

Báo cáo số 13: Nội dung tái cơ cấu Định hướng Chiến lược cho tương lai của Lâm trường Quốc doanh Trường Sơn

Báo cáo số 11: Đánh giá tài liệu giảng dậy

Báo cáo số 10: Kế hoạch kinh doanh Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Báo cáo số 9: Đào tạo giảng viên: Lớp thứ 2

Báo cáo số 8: Sổ tay giảng viên

Bản quyền thuộc về Trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng